มีบัญชีอยู่แล้ว?
 • พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
  phrasuchart
  • 952
   โพสต์
  • 443
   ผู้ติดตาม
  • 4
   กำลังติดตาม
  • พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี
   • “ยึดมั่นถือมั่นมาก เท่ากับ สะสมลูกระเบิดมาก“
    ถ้าคอยพร่ำสอนคอยเตือนอยู่เรื่อยๆแล้ว จะไม่หลง จะมีภูมิคุ้มกัน คือมีปัญญา มีความรู้ ที่จะทำลายอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ทำลายความอยาก ที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการ เพราะรู้ด้วยปัญญาว่า สิ่งต...
    • “ทางสายกลาง”
     ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด เรียกว่า มรรค หรือ มรรค ๘ เพราะมีองค์ประกอบอยู่ ๘ ประการด้วยกัน มรรค หรือ มรรค ๘ นี้ เป็นทางสู่การหลุดพ้น...
     • “ต้องทำสมาธิ ทำจิตให้สงบก่อน”
      ความทุกข์ใจ เกิดจากความอยาก อยู่ในพระอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เกี่ยวกับอนิจจังความไม่เที่ยง เพราะอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยง ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา...
      • “ไม่ต้องไปทำอะไร”
       การเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบนี้ อาจจะมีประสบการณ์ต่างกัน อาจจะมีแสงมีภาพให้เห็น หรือไม่มีอะไรให้เห็นเลย...
       • “ไม่ต้องไปทำอะไร”
        การเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบนี้ อาจจะมีประสบการณ์ต่างกัน อาจจะมีแสงมีภาพให้เห็น หรือไม่มีอะไรให้เห็นเลย...
        • "ความอยากทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุข"
         ถ้าอยากจะดับความอยากอย่างถาวรนี้ ต้องใช้ปัญญา ปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะดับความอยากได้อย่างถาวร แต่ปัญญาจะดับกิเลสได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้คอยสนับสนุนให้กำลัง สติจะให้กำลัง ปัญญาจะเป็นคนบอกว่าการทำตามความอยากนี้เป็นอัน...
         • “สู่ไม่ถอย ถ้าไม่ถอยก็จะไม่ขาดทุน”... อ่านต่อ
          • “ผู้ที่จะหลุดพ้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง”... อ่านต่อ
           • “ผู้ที่จะหลุดพ้นได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง”... อ่านต่อ
            • “ใจเป็นผู้สร้าง”
             ใจจึงเป็นตัวที่สำคัญที่สุด เป็นผู้ทำบุญทำกรรมและเป็นผู้รับผล นรกก็ดี สวรรค์ก็ดี ภพชาติต่างๆก็ดี ล้วนมีใจผู้สร้างขึ้นมา อย่างพวกเราชาตินี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เพราะใจได้สร้างบุญได้สร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้มาเกิด...