Blockdit Logo (Mobile)

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

phrasuchart

พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต) เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เขาชีโอน วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหว...ดูเพิ่มเติม
“ผู้ที่ได้สัมผัสกับความสงบแล้วจะไม่อยากได้อะไร”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“การทำทานของพระท่านทำหลังจากที่ท่านเสร็จภารกิจของท่านแล้ว”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“อานิสงส์ของการเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“บันไดสู่สวรรค์”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
การแผ่เมตตาต้องมีผู้รับและมีสิ่งที่เราให้  ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง วัตถุสิ่งของหรือรอยยิ้ม นี้เป็นวิธีการแผ่เมตตา ถ้าเราแผ่เมตตาเป็นประจำนี้ พระพุทธเจ้าทรงบอกว่าเราจะได้รับอานิสงส์จากการแผ่เมตตาหลายประการด้วยกัน...ดูเพิ่มเติม
“บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่น อันนี้ก็ต้องเกิดจากการที่เราตรัสรู้บรรลุธรรมแล้วถึงจะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ คลายทุกข์ใครเดือดร้อนนี่เราจะช่วยเขาได้ จะสอนเขาได้บอกเขาได้ วิธีดับทุกข์ว่าทำอย่างไร เวลาได้ช่วยเหลือคนอื่นให้เขาพ้นท...ดูเพิ่มเติม
“เปลี่ยนศรัทธาความเชื่อให้เป็นความจริงด้วยการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“ภัยอันตรายของผู้ที่มีอุปจารสมาธิถ้ายังไม่ได้กำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไป”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
Wipa Sina
น้อมกราบสาธุค่ะ
“เดินตามแผนที่”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้ที่จะให้ธรรมะได้อย่างแท้จริงก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรม บุคคลแรกก็คือพระพุทธเจ้า รองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันตสาวก พระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย ท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็ได้...ดูเพิ่มเติม
“อย่าปล่อยให้จิตเข้าไปในอุปจารสมาธิ”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ
“การวัดความฉลาดของคน ทางธรรมเรามองที่พฤติกรรม”
ธรรมะรุ่งอรุณ ☀️
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓...อ่านต่อ