5 มี.ค. 2023 เวลา 02:53 • การเกษตร

กรมชลฯ เสริมแกร่งภาคเกษตร เดินหน้าสร้างระบบส่งน้ำอุบลราชธานีอย่างทั่วถึง

WATER: กรมชลฯ เสริมแกร่งภาคเกษตร เดินหน้าสร้างระบบส่งน้ำอุบลราชธานีอย่างทั่วถึง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกมิติ สามารถส่งน้ำได้อย่างเพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณลุ่มน้ำมูลตอนล่างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกมิติ สามารถส่งน้ำได้อย่างเพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับต้นของประเทศ โดยปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL-5 ตำบลกุกลาด อำเภอเมือง ด้วยการสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ 12 สาย รวมระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร คืบหน้าแล้วกว่า 77%
หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 3,510 ไร่ และมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคกว่า 640 ครัวเรือน
นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังสะแบงเหนือ ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม ด้วยการสร้างระบบท่อส่งน้ำและคลองส่งน้ำรวม 10 สาย รวมระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ปัจจุบันคืบหน้าแล้ว 12% หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ได้ประมาณ 2,500 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์กว่า 525 ครัวเรือน
กรมชลประทาน มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงด้านน้ำ หวังเพิ่มศักยภาพการกระจายน้ำในพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งทางภาคการเกษตร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดย กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้น้ำและสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #การบริหารจัดการน้ํา #อุบลราชธานี
โฆษณา