24 มี.ค. 2023 เวลา 04:57 • ปรัชญา
ทางพุทธ เรียกการทำความดีว่า กุศล มักใช้คู่กับคำว่าบุญ ฉะนั้นการทำบุญกุศลแปลว่าการทำความดีแล้วเกิดความสบายใจ ซึ่งมี 10 อย่างเรียกว่า กุศลกรรมบถ 10 หมายถึง ทางแห่งกรรมดี,ทางทำดี, ทางแห่งกรรมที่เป็นกุศล, กรรมดีอันเป็นทางนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุคติ ได้แก่ ทางกาย3 ทางคำพูด4 และทางใจ3 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม
ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้าย เห็นชอบตามคลองธรรม
โฆษณา