ศีล สมาธิ ปัญญา
" ... วิถีของพระพุทธศาสนา
เป็นวิถีของการปล่อยวาง
ก็คือการสละออก การคลายออกจากสิ่งต่าง ๆ... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา