28 เม.ย. 2023 เวลา 07:53 • หุ้น & เศรษฐกิจ

PROSPECT REIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องสอดรับกับธุรกิจคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าที่ฟื้นตัวหลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล หรือ “PROSPECT REIT” ได้จัดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์ ชั้น M โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ เลขที่ 153/2 ซ.มหาดเล็กหลวง 1 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นำโดยคุณวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และผู้สอบบัญชี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์พิจารณารับทราบ
นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ PROSPECT REIT กล่าวในที่ประชุมว่า “ผลการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ในทรัพย์สิน 2 โครงการ คือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 1 และ โครงการ X44 รอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 มีรายได้รวม ที่ 445.2 ล้านบาท และรายได้จากการลงทุนสุทธิ 284.8 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93.1% ยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีที่ได้วางไว้
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา ได้ประกาศจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย 4 ครั้ง อยู่ที่ 0.2275, 0.2285, 0.2265 และ 0.2200 บาทต่อหน่วย ตามลำดับ รวมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0.9025 บาทต่อหน่วย คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินออกให้ผู้ถือหน่วย ร้อยละ 9.26 เทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันทำการสุดท้ายของปี) ที่ 9.75 บาทต่อหน่วย
และสำหรับรอบการดำเนินงานของ PROSPECT REIT ในปี 2566 จะมีการรับรู้ผลการดำเนินงานของทรัพย์สินใหม่ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 คือ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 2 และ โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 3 เข้ามาด้วย ที่ขณะนี้มีผู้เช่าเข้ามาทำสัญญาและจองเต็มพื้นที่ในทั้ง 2 โครงการแล้วทั้งหมด” นางสาวอรอนงค์ กล่าว
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prospectreit.com/th/newsroom/press-releases
🏭✈️🚢🚛
#PROSPECTREIT
#EveryStepWithTrust
#การลงทุนที่คุณวางใจ
โฆษณา