18 พ.ค. 2023 เวลา 00:00 • ปรัชญา

ทำไมคนเราไปด้วยกันไม่ได้

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
ไม่ว่าคู่ชีวิตไหน บ้านไหน หน่วยงานใด หรือสังคมใด
ล้วนมีปัญหาพื้นฐานร่วมกันอย่างหนึ่งคือ
ครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีความรู้สึกว่า “เราไปด้วยกันไม่ได้”
ทำไม
เพราะทั้งสองไม่เข้าใจกัน
ความเข้าใจคือมุมมอง
นั่นคือทั้งสองมีมุมมองต่างกัน
คำถามคือ ทำไมคนเราถึงมีมุมมองต่างกัน
มุมมองคือความคิด ความเข้าใจ
นั่นคือ การที่คนเราไปด้วยกันไม่ได้ ก็เพราะมีความเข้าใจต่อเรื่องเดียวกันแตกต่างกัน
ความคิด เรียกเพราะๆ ว่า กรอบความคิด หรือ mindset
หมายความว่า คนเราไปด้วยกันไม่ได้ เพราะมีกรอบความคิดต่างกัน
กรอบความคิดคือภาพ หรือมุมมอง หรือความเข้าใจ หรือการตีความ ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
และที่ไม่เหมือนกัน นั่นเป็นเพราะการเลี้ยงดูและประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ แตกต่างกัน
สิ่งเหล่านี้เองได้หลอมรวมกันขึ้นมาเป็นบุคคลนั้นๆ
กรอบความคิดสะท้อนตัวตน นั่นคือ ในขณะที่เราแสดงความคิดเห็นออกไป
ในขณะนั้น เรากำลังแสดงตัวตนว่าเราเป็นใครอย่างไร
และตัวตนโดยธรรมชาติแล้วต้องการคุณค่าและความหมาย
นั่นคือ ในขณะที่เราแสดงความคิดเห็นอะไรออกไปก็ตาม
เราต้องการให้อีกฝ่ายยอมรับและเห็นคุณค่าของเรา (ซึ่งอีกฝ่ายก็ต้องการอย่างนั้นเช่นกัน)
นั่นหมายความว่า ในขณะที่บุคคลกำลังมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้น
ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการคุณค่าจากอีกฝ่าย
หากต่างฝ่ายต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นคุณค่าตน โดยที่ตนไม่เห็นคุณค่าอีกฝ่ายหนึ่ง
นั่นแสดงว่า ในขณะนั้น ตนกำลังเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการเอาความคิดตนเองเป็นใหญ่นั่นคือ ต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ทั้งสองก็ไปด้วยกันยาก
นั่นหมายความว่า การที่บุคคลสองคนไปด้วยกันไม่ได้
นั่นเป็นเพราะ ความสัมพันธ์นั้นมิได้ตั้งอยู่บนฐานของการเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน
นั่นคือ ขาดศรัทธาต่อกัน
หากเป็นเช่นนั้น ไม่ว่าท่านจะอยู่บริบทใด มันก็ไม่เป็นหนึ่งเดียว
ไม่สอดคล้องกัน ไม่เป็นเอกภาพ ความสัมพันธ์นั้นก็ไปต่อยาก
การเกิดขึ้นของศรัทธาสามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฎีตัวตน Self Theory ที่ว่า
“มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า
การเห็นคุณค่าในความแตกต่างนำไปสู่การเปิดใจกว้างรับฟัง
การฟังโดยให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลางจะสะท้อนถึงการให้คุณค่า
และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
ภาวะที่ต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนี้เองคือ รากฐานสำคัญของศรัทธา”
เปิดแล้วการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “HP 001 - Hipot - การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ” วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftuRTp-X0cp5EOMvdDHL92RWjyUW3ZyNVftbR8mnDUYS00YQ/viewform
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedulesWebsite: https://www.intranshipot.com/
081-439-5500, 081-932-9177
โฆษณา