23 พ.ค. 2023 เวลา 00:00 • ปรัชญา

ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์เบื้องหลังการสร้างทีมงานเข้มแข็ง

โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน
ความท้าทายที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรก็คือ บุคลากรเล่นไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนร่วม ไม่สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ไม่เป็นหนึ่งเดียว จึงขาดพลังร่วม ไม่เป็นปึกแผ่น เพราะขาดศรัทธา ส่งผลให้ทีมงานขาดความเข้มแข็ง
เมื่อพิจารณาถึงรากของปัญหา ผมขอเสนอ ทฤษฎีตัวตน Self Theory ที่ว่า มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า การเห็นคุณค่าในความแตกต่างนำไปสู่การเปิดใจกว้างรับฟัง การฟังโดยให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลางจะสะท้อนถึงการให้คุณค่าและ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”ภาวะที่ต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนำไปสู่ศรัทธาและศรัทธานี้เองคือรากฐานสำคัญของทีมงานเข้มแข็ง
เราพบว่า ในขณะที่บุคคลกำลังมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้นในขณะนั้น โลกภายในของทั้งสองคือตัวตนก็กำลังก้องสะท้อนระหว่างกันอยู่เช่นกัน
ตัวตนต้องการคุณค่าและความหมายแต่ที่เป็นปัญหา ไม่ศรัทธาต่อกันนั้น ก็เพราะต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน แต่กลับต้องการให้อีกฝ่ายมาเห็นคุณค่าของตนเอง นั่นคือ จะเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง
ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างเอาตนเองเป็นศูนย์กลางนั้น ใจจึงไม่เปิดกว้างรับฟังอีกฝ่ายเมื่อใจเธอไม่เปิดรับฟังฉัน นั่นคือ เธอเห็นฉันไม่มีค่า และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันไม่มีค่า เธอก็ไม่มีค่าเช่นกัน”
เมื่อต่างฝ่ายต่างไม่เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ศรัทธาก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อขาดศรัทธา ไม่เข้าใจกัน ไม่ไว้ใจกัน ไม่ยอมรับกัน ขัดแย้งกันการทำงานก็ไม่เป็นทีม ขาดการมีส่วนรวม ไม่เป็นหนึ่งเดียว ทีมงานก็ขาดความเข้มแข็ง
ปัญหาความไม่เข้าใจกัน ขาดศรัทธา นำมาซึ่งการสูญเสียโอกาสและทรัพยากรมากมาย ครอบครัวหรือองค์กรใดก็ตามที่ไม่เข้าใจกัน ก็ไม่เป็นหนึ่งเดียว ความยั่งยืนก็ไม่ต้องพูดถึง
ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์แห่งศรัทธา
เปิดแล้วการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “HP 001 - Hipot - การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ” วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftuRTp-X0cp5EOMvdDHL92RWjyUW3ZyNVftbR8mnDUYS00YQ/viewform
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
081-439-5500, 081-932-9177
โฆษณา