โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
เพราะมนุษย์มีชีวิต
ชีวิตคือตัวตนที่ต้องการคุณค่า
“ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
ปัญหาพื้นฐานสำคัญของความเป็นปึกแผ่นขององค์กรคือ ศรัทธา
ศรัทธามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการระเบิดศักยภาพของทีมงาน
ศรัทธามีผลโดยตรงต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกันของบุคลากร
ซึ่งมีผลต่อการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความเข้มแข็งขององค์กร
รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
เพื่อสร้างองค์กรให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียว
แล้วเราจะสร้างศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไร
 
การสร้างศรัทธา สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีตัวตน Self Theory ที่ว่า
มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า
การเห็นคุณค่าในความแตกต่างนำไปสู่การเปิดใจกว้างรับฟัง
การฟังโดยให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลางจะสะท้อนถึงการให้คุณค่า
และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
ภาวะที่ต่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนี้เองคือ รากฐานสำคัญของศรัทธา
องค์กรที่ขาดศรัทธาก็ขาดพลังร่วม ขาดความเข้มแข็ง และยากที่จะเดินหน้าต่อ
แล้วท่านจะนำความเข้าใจดังกล่าวมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์
ในการสร้างทีมงานเข้มแข็งบนฐานของศรัทธา
เพื่อพลิกสถานการณ์เชิงลบให้กลับมาเล่นเชิงบวก
เพื่อสร้างองค์กรให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกันอย่างเป็นเอกภาพ หนึ่งเดียวได้อย่างไร
ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์แห่งศรัทธา
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
Line: paae7
081-439-5500, 081-932-9177
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา