1 มิ.ย. 2023 เวลา 03:00 • การศึกษา

🎬 OEC Navigator EP.54┃

สกศ. ลุยงานพัฒนาหลักสูตรตาม NQF สู่การปฏิบัติ วท. เพชรบุรี
สกศ. ✨ ขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน 💡
เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้สอดคล้องและยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพตามหลักการของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 📝
ติดตามได้ที่ 🔎 https://youtu.be/SnaN0AXH8rw
#OECnews #สภาการศึกษา
📝OEC NEWS สภาการศึกษา
• LINE: @OECNews | http://line.me/ti/p/@OECNews
โฆษณา