1 มิ.ย. 2023 เวลา 07:40 • สุขภาพ

ซาเทียร์ ถูกค้นพบ

โดย
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
เวอร์จิเนียร์ ซาเทียร์ (Virginia Satir) แพทย์บำบัดครอบครัว
เขาพบว่า
ปัญหาของคนเราทุกวันนี้ คือ
“การไม่ยอมรับในตนเอง ไม่เห็นคุณค่า ไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง”
“ซาเทียร์”
ที่เข้าถึงธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์มากที่สุด ซาเทียร์มีแนวทางใกล้เคียงกับหลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และหลักเศรษฐกิจพอเพียง
#ซาเทียร์ #Satir #โรคซึมเศร้า
โฆษณา