โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL
มนุษย์คือชีวิต มีตัวตนที่ต้องการคุณค่า
“ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
การเห็นคุณค่าในความแตกต่างคือที่มาของศรัทธา
ศรัทธาคือรากฐานสำคัญของภาวะผู้นำ
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดคือคำตอบ
ในการปรับตัวดังกล่าว บทบาทหนึ่งที่สำคัญคือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำต้องมีภาวะผู้นำ
ภาวะผู้นำมิใช่ตำแหน่ง
ภาวะผู้นำต้องเกิดจากการยอมรับและศรัทธาจากคนรอบข้าง
การเกิดขึ้นของศรัทธาสามารถอธิบายได้ด้วย ทฤษฎีตัวตน Self Theory ที่ว่า
มนุษย์คือชีวิต มีความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนตัวตนที่ต้องการคุณค่า
และ “ใครก็ตามที่เห็นฉันมีค่า เธอก็มีค่าเช่นกัน”
การเห็นคุณค่าในความแตกต่างคือที่มาของศรัทธาและการยอมรับ
การยอมรับในคุณค่าของคนที่เราสัมพันธ์ด้วยนี้เองเป็นที่มาของภาวะผู้นำ
ศรัทธาจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
เพราะในขณะที่บุคคลกำลังมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันนั้น
ในขณะนั้น โลกภายในของทั้งสองคือตัวตนก็กำลังก้องสะท้อนระหว่างกันอยู่เช่นกัน
ตัวตนต้องการคุณค่าและการยอมรับ ความเข้าใจ ความไว้วางใจต่อกัน
ผู้นำบนฐานของศรัทธาจะสามารถสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
มีความเป็นปึกแผ่น เกิดความเชื่อมั่น มีความมั่นคงภายใน
สามารถระเบิดศักยภาพภายในออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อนำตนเองและเล่นเชิงรุก
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน อย่างมีเอกภาพ หนึ่งเดียว
ทฤษฎีตัวตน Self Theory ศาสตร์แห่งศรัทธา
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
Line: paae7
081-439-5500, 081-932-9177
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา