เราทุกคนเป็นดอกไม้นานาพันธ์ทุกคนล้วนสวยงาม
ในแบบของตัวเอง การด้อยค่าตัวเองนั่นคือเรากำลัง
นำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หยุดเปรียบเทียบ
กับใครเราทุกคนมีด้านที่สวยงามต่างกันเราอาจอิจฉา
ในเรื่องที่เราไม่ดี
คนอื่นก็กำลังอิจฉาในสิ่งที่เรามี
ไม่มีใครน่าอิจฉาไปกว่ากันเลยค่ะ นำจุดแข็งที่ตัวเองมีพัฒนามันให้แหลมคมสร้างความมั่นใจและความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตค่ะ??
  • 2
โฆษณา