26 มิ.ย. 2023 เวลา 12:40 • การเกษตร

ตอนที่ 24 ความเจริญเกิดขึ้นแล้ว

หนึ่งปีผ่านไป งานที่หลวงพ่อธีรวัฒน์ริเริ่มขึ้น ได้ก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างจากความร่วมมือของทุกฝ่ายและการประสานงานของคณะทำงาน ต่างลงมือทำกันด้วยจิตสาธารณะ มีความสุขจากการทำงานด้วยความเสียสละ มีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแก้ไข คนมีฐานะดีเริ่มเข้ามาช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าในเรื่องที่ตนช่วยได้ด้วยความเต็มใจ หน่วยราชการต่างๆเข้ามาใกล้ชิดดูแลทุกข์สุขประชาชนมากขึ้น  เกิดการรวมพลัง และจิตอาสาเกิดขึ้นในทั่วทุกตำบล หมู่บ้าน
ชาวบ้านเริ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ที่อพยพไปทำงานที่อื่นเริ่มทยอยกลับมาช่วยกันทำงานที่บ้านของตน ครอบครัวเกิดความอบอุ่นขึ้น เด็กๆเมื่อว่างจากการเรียนก็มาช่วยพ่อแม่ทำงานที่นา ที่สวน ที่บ้าน ไม่มีเวลาไปเกกมะเหรกเกเร ร้านเกมคอมพิวเตอร์ในอำเภอปิดตัวลงเพราะไม่มีเด็กๆเข้าไปเล่น
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนในโรงเรียน เกิดโครงงานและบริษัทจำลองที่สามารถประกอบอาชีพได้เพิ่มมากขึ้นหลายอาชีพ นักเรียนคิดโครงงานจากปัญญาประดิษฐ์ส่งไปประกวดได้รับรางวัลหลายโครงงาน โครงการมัคคุเทศก์น้อยทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ที่ธรรศริเริ่มขึ้นสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนเป็น
กอบเป็นกำ
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับการขานรับจากเกษตรกรทั่วทั้งอำเภอ แม้จะยังเพิ่งเริ่มต้นดำเนินการภายใต้คำแนะนำของผู้รู้จากทั้งในหน่วยงานของอำเภอและนอกหน่วยงาน ต่างมีรูปแบบการทดลองทำหลายๆรูปแบบ
คหบดีหลายคนทั้งในและนอกพื้นที่มีใจจ้างรถแทรกเตอร์มาช่วยชาวบ้านขุดไถแปลงเกษตรตามทฤษฎีใหม่ที่ได้ออกแบบไว้ ช่วยขุดสระ ขุดบ่อน้ำเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานการเกษตรและการดำรงชีวิตให้เกษตรกรแต่ละบ้านได้ต่อยอดพัฒนางานต่อไปให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งยังช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชผัก และอื่นๆตามความจำเป็น
ผู้ที่มีที่ดินมากก็มีการแบ่งปันที่ดินให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรทำสัญญาเช่าทำกินโดยไม่เก็บค่าเช่ามากขึ้น
ทางอำเภอและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยด้านการจัดชลประทานผันน้ำช่่วยเกษตรกร ทำคูทำนบ ระบบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม  พร้อมทั้งเตรียมการประสานงานจัดตั้งสหกรณ์เพื่อการเกษตร ประสานงานเตรียมการรองรับเรื่องราคาพืชผลการเกษตรที่ผลผลิตจะออกมาอีกไม่นานนี้ ตลอดจนจัดอบรมให้ความรู้ด้านการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภาพไล่แมลง การขยายพันธุ์พืชฯลฯ ให้แก่ประชาชน
ธรรศได้ชวนพ่อจากเมืองจีนมาเยี่ยมชมการทำเกษตรของเกษตรกร พ่อธรรศสนใจเรื่องการปลูกกล้วยหอมเป็นพิเศษ ได้หาทางช่วยชาวบ้านวางแผนการปลูกและช่วยประสานเรื่องการสั่งซื้อกล้วยหอมส่งไปขายตลาดเมืองจีน ซึ่งธรรศรู้ดีว่าพ่อมีความสามารถในการทำงานเรื่องนี้โดยตรงและทำงานเรื่องนี้มาหลายสิบปี
ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรม ตอนนี้ทั้งชาวบ้าน ข้าราชการ พนักงาน ครู ผู้บรหาร คหบดี ตลอดจนภิกษุสามเณรทุกวัดสนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน 10 วัน ตามโครงการของหลวงพ่อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ศิษย์ที่ผ่านการอบรมได้ร่วมมือกันจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานเรื่องนี้อย่างเพียงพอ มีรถประจำให้บริการรับส่งผู้เข้ารับการอบรม หลายคนผ่านการอบรมมาหลายครั้ง การรวมกลุ่มปฏิบัติในวันอาทิตย์มีจำนวนผู้มานั่งปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเพิ่มขึ้น ผู้ปฏิบัติบางตำบลได้ไปรวมกลุ่มปฏิบัติกันในวัดที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการเดินทางด้วย
ขณะเดียวกันกลุ่มนักเรียนที่ธรรศและนิพาดาประสานงานส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรอานาปานสติ 1 วัน ซึ่งจะต้องจัดรถรับส่งในการเดินทาง และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเป็นอย่างดี ตอนนี้นิพาดาได้ขอให้นิศมาซึ่งเป็นวิทยากรเรื่องนี้ ประสานงานงานกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเชิญวิทยากรที่มีจิตอาสารวมทั้งนิศมาด้วย มาจัดอบรมให้นักเรียนที่โรงเรียนในวันหยุดอย่างต่อเนื่อง
จนตอนนี้นักเรียนผ่านการอบรมครบทุกคนแล้ว มีผลทำให้ชุมนุมวิถีธรรมฯของโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น เพราะถือเป็นการรวมกลุ่มนักเรียนที่ผ่านการอบรมอานาปานสติแล้วมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับการรวมกลุ่มปฏิบัติของชาวบ้านที่วัด และถ้าครูคนใดที่ว่างก็มานั่งปฏิบัติร่วมกับนักเรียนด้วย ตอนนี้โรงเรียนกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนคุณธรรมที่นำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งผลให้การเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นด้วย
ขณะเดียวกันโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของทางการที่นายอำเภอดูแลอยู่ ก็ได้รับผลจากทุกโครงการทุกกิจกรรมที่หลวงพ่อและโรงเรียนริเริ่ม รวมทั้งการส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนางานอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ต้องใช้เงื่อนไขด้านคุณธรรมเป็นฐานด้วย และการรักษาศีล 5 เป็นปัจจัยพื้นฐานทั้งการปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา และการประกอบอาชีพที่สุจริต ทุกตำบลทุกหมู่บ้านจึงรักษาศีล 5 ในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง
วัดของหลวงพ่อได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และอำเภอนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นอำเภอตัวอย่างทั้งด้านการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นอยู่อย่างพอเพียง การรักษาศีล 5 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย การรื้อฟื้นประเพณีเอาแรงกัน การแลกเปลี่ยนผลผลิตซึ่งกันและกัน การละเล่นพื้นเมืองต่างๆ เป็นต้น
โฆษณา