มีครับ ใช่ดอกเบี้ยและการเงินเป็นเครื่องมือ
จบด้วยพร้อมใช้กำลัง แสนยานุภาพทางกองทัพ
โฆษณา