21 ก.ค. 2023 เวลา 13:39 • ปรัชญา
ความหวัง ถูกทอดทิ้ง
ความจริงสิยิ่งใหญ่
รับรู้ในจิตใจ แต่ สิ่งดีงาม
2
ส่วนหนึ่งของ
บทเพลง
คุณฤทธิพร อินสว่าง
2
โฆษณา