30 ก.ค. 2023 เวลา 07:05 • ประวัติศาสตร์
ถ้าตอบว่าไม่จำเป็นต้องสนใจว่าจริงหรือไม่บางคนจะคิดว่า งั้นไม่จริงสิถึงไม่กล้ายืนยัน
แต่ถ้าตอบว่าจริงหรือไม่จริงก็เป็นการปรามาสพระรัตนตรัยมีกรรมหนักถึงลงอเวจี
บอกได้เพียงแต่ว่า
พุทโธอัปปมาโน
คุณของพระของพระพุทธเจ้าหาที่สุดไม่ได้
1
ธัมโมอัปปมาโน
คุณของพระธรรมหาที่สุดไม่ได้
1
สังโฆอัปปมาโน
คุณของพระอริยสงฆ์หาที่สุดไม่ได้
1
บุญบารมีของพระพุทธเจ้าไม่สามารถหาที่สุดได้ย่อมไม่สามารถพิจารณาด้วยวิธีของปุถุชนคนธรรมดาได้
1
โฆษณา