25 ส.ค. 2023 เวลา 01:30 • ปรัชญา
Chiang Rai

ใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไป

ย่อมขาดความมีอิสระในตนเอง
สนใจในเรื่องที่ควรทำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
และผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ควรทำ
เป็นอย่างยิ่ง
ไม่ควรโทษตัวเองว่าตนเองนั้น
ด้อยค่าไร้ราคาเพราะแท้ที่จริงแล้ว
มนุษย์ทุกๆคนล้วนมีคุณค่าในแบบ
ของตนเองกันทั้งนั้น
ทิ้งเรื่องราวที่ลบๆออกไปจากหัว
เสียบ้างก็ดีมันจะได้ทำให้
จิตใจเรานั้นปลอดโปร่งโล่ง
เบาสบายขึ้นมาบ้าง
..
เมื่อสบายใจแล้วก็ควรสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับตนเองต่อไป
ในสิ่งที่ดีงาม
ทำตนเองให้เป็นสุขและร่าเริง
อยู่ทุกวันย่อมดีต่อสุขภาพ
ทำร้ายตนเองจนเป็นทุกข์
ผลเสียต่อสุขภาพย่อมเกิดขึ้น
ถนอมร่างกายและจิตใจของเรา
เถิดเพื่อประโยชน์สุขของเราเอง
..
เรื่องของคนอื่นใยต้องไปสนใจ
จงเป็นในแบบของตัวเราเอง
แล้วมีความสุขในเส้นทางของ
ตนเองน่าจะดีที่สุดแล้ว
..
"เรื่องคนอื่น รู้ให้น้อย ไม่มีโทษ
มีประโยชน์ ต่อตัวเรา ดีหนักหนา
เรื่องลบๆ เก็บเข้าตัว ไร้ราคา
ควรค้นหา ความสุขนี้ เพื่อใจตน.."
..
#เมื่อคิดจึงได้เขียน
#Mynote
- Witty weerawit -
เรียบเรียงนำเสนอบทความ :
"สาระหลากด้าน"
โฆษณา