กรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างระเบียบเพื่อขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตเสื้อผ้า (Extended Producer Responsibility : EPR) โดยกำหนดให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าต้องจ่ายค่าจัดการขยะเสื้อผ้าด้วย เพื่อนำเงินที่ได้ไปเก็บรวบรวม และแยกแยะเพื่อ reuse หรือ recycle ต่อไป และยังห้ามส่งออกขยะเสื้อผ้าไปยังประเทศที่ไม่มีการบริหารจัดการขยะเสื้อผ้าที่ทัดเทียม EU ด้วย
เครดิตภาพ : https://www.mrw.co.uk/
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา