มัยมีอะไหรสำคัญที่สุดทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากความคิด คุณคิดว่าอะไหรสำคัญก็อย่างนั้นครับ
โฆษณา