23 ส.ค. 2023 เวลา 23:55 • การเมือง
ความหมายของประชาธิปไตยฯ...?
รูบแบบของประชาธิปไตย
1 แบบรัฐสภาฯ..?
2 แบบประธานาธิบดีฯ..?
3 แบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีฯ..?
ประเภทของระบบแบบประชาธิปไตย
1 ประชาธิปไตยทางตรงฯ..?
2 ประชาธิปไตยทางอ้อมฯ..?
ปัจจัยที่เอื้อต่อประชาธิปไตย
1 ระดับการศึกษาของประชาชนฯ..?
2 การพัฒนาเศรษฐกิจฯ..?
3 บุคลิกภาพแบบประชาธิปไตยฯ..?
4 เสถียรภาพของสถาบันทางการเมืองฯ..?
5 พัฒนาการทางการปกครองและการบริหารฯ..?
ข้อดีข้อเสียของประชาธิปไตย
ข้อดี
1 ประชาชนมีสิทธิ์ เสรีภาพ เสมอภาพ ภารดรภาพฯ..?
2 ประชาชนปกครองตนเองฯ..?
3 ประเทศมีความเจริญ มั่นคงฯ..?
ข้อเสีย
1 ดำเนินการยากฯ..?
2 เสียค่าใช้จ่ายสูงฯ..?
3 มีความล่าช้าในการตัดสินใจฯ..?
โฆษณา