29 ส.ค. 2023 เวลา 04:44 • ธุรกิจ

🔥ปัญหาหรือ PainPoint ของพนักงานออฟฟิศ อย่างเรามีอะไรบ้าง

📌สภาพแวดล้อมทำงานไม่ดี : สภาพแวดล้อมในที่ทำงานหรือวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานอาจไม่เพียงพอต่อการทำงาน เช่น เสียงรบกวน, แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ, อากาศที่ไม่ดี, อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีที่จะสนับสนุนการทำงาน ซึ่งอาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่สบายกายและใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการทำงานของพนักงาน
📌ความสมดุลระหว่างความสามารถกับภาระงาน : การมีปริมาณงานที่มากเกินไปหรือภาระงานที่ยากลำบากเกินไปอาจทำให้พนักงานรู้สึกทุกข์ใจและมีความกดดันในการทำงาน ยิ่งหัวหน้าไม่มีความสนใจตามแต่งานเท่านั้น อาจเป็นสาเหตุของความเครียดและการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
📌ขาดความชัดเจนในหน้าที่และความคาดหวัง : พนักงานอาจรู้สึกไม่แน่ใจเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องทำและคาดหวังที่บริษัทหรือหัวหน้างานอยากได้ ซ้ำร้ายไม่เคยบอกผลลัพธ์ที่ต้องการที่ชัดเจน ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังอีก นี่อาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจในการดำเนินงาน และรู้สึกว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นไม่มีความหมายหรือประสิทธิภาพ
📌ขาดโอกาสในการเติบโตและพัฒนา : พนักงานที่รู้สึกว่าไม่มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ไม่มีทิศทางในการเติบโตในหน้าที่การงาน ทำงานเดิมๆ ขาดการพัฒนาในระบบการทำงาน อีกทั้งขาดความสนับสนุนจากบริษัทหรือหัวหน้างาน อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่พอใจในการทำงานในระยะยาว
📌ความขัดแย้งในที่ทำงาน : ความขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือภายในทีม หรือคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า เป็นปัญหาต้นๆที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก รวมถึงทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง อีกทั้งหัวหน้างานมองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่สามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ อาจสร้างความเครียดและความไม่สบายใจสำหรับพนักงาน ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจในการทำงาน
📌การประเมินผลและการติดตามไม่ชัดเจน : หัวข้อการประเมินผลงานและตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน หัวข้อประเมินผลมีตัวชี้วัดจากความรู้สึกนึกคิด ไม่สามารถวัดได้โดยตัวเลขหรือหลักฐานที่ชัดเจน ทำให้พนักงานอาจรู้สึกไม่พอใจและเกิดความไม่เป็นธรรมในการประเมินผล นี่อาจส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าทำงานไม่ได้ไปวันๆไม่มีค่าหรือไม่ได้รับการยอมรับ
ใส่ใจในวันที่พนักงานยังอยู่ ไม่ใช่ใส่ใจในวันที่พนักงานจะลาออก
AJ. Bank
โฆษณา