5 ก.ย. 2023 เวลา 11:56 • การเกษตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยองชวนเที่ยวงานเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 5 ก.ย.ณ ห้องประชุม อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง (ขวา) นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง(ซ้าย)
นายอนันต์ นาคนิยม รอง ผวจ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา รอง สสจ.ระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ระยอง ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข ประธานเครือข่ายนวัตวิถีเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง
ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง ปี 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในจังหวัดระยอง ทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ประชาสังคม ประชาชน เครือข่ายสื่อมวลชน
นายสุทธิธรรม เลขวิวัฒน์ ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง
โดยวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนงาน’ความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC เพื่อสุขภาวะคนระยอง Rayong Healthy’เพื่อให้คนระยองมีความมั่นคงทางอาหาร ทั้งยังเป็นการเชิดชูเกียรติเกษตรกรผู้ปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง
เพื่อสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัย ที่รับรองจากส่วนราชการจังหวัดระยอง อบจ.ระยอง สสจ.ระยอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดระยอง และวิสาหกิจชุมชนนวัตวิถีเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง ให้แก่กลุ่มสมาชิกเกษตรกรปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง รวมทั้งเพื่อให้ ปชช.ชาวระยอง
ได้เข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย ผ่านเกษตรอินทรีย์ 8 อำเภอ ซึ่งจะมีกลุ่มสมาชิกเกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์จังหวัดระยอง เป็นผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ได้ง่ายขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการและอยู่บนพื้นฐานราคาที่ ปชช.สามารถซื้อบริโภคได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นการสานพลังความร่วมมือความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC เพื่อสุขภาวะคนระยอง Rayong Healthy
เน้นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกลไกสมัชชาจังหวัดระยอง และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการยกระดับงานในพื้นที่สู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนในปีต่อไป
โดยกลไกความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอที่มาจากพื้นที่เกิดการขับเคลื่อน และยกระดับเข้าสู่แผนของหน่วยงานให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย และเกิดพลังเปลี่ยนแปลงภายใต้ยุทธศาสตร์แผนงานจังหวัดระยอง ซึ่งงานดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.ย.นี้ ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง เป็นการโชว์ ชิม ช้อปอาหารอย่างปลอดภัย มั่นใจมาตรฐานต่อไป...
โฆษณา