นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา ชาวยุโรปจากหลากหลายชาติได้เดินทางเข้ามาค้าขายและมีสัมพันธ์อันดีกับไทยหรือสยามในขณะนั้น ภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติยุโรปต้องยุติลงเป็นเวลานานกว่า 150 ปี หลังสิ้... อ่านต่อ
โฆษณา