นกไม่มีเรื่องอิสรภาพอยู่ในใจให้ครุ่นคิด ให้คอยปรารถนา
มีแต่คนที่คิด สรุปเรื่องนี้แล้วเอาไปใส่ไว้ในสิ่งต่างๆ รวมทั้งคนอื่นๆ ที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องความอิสระมากมายนัก ผ่านการเรียนการสอน สื่อต่างๆ เพื่อแสดงออก ยืนยัน ถ่ายทอด ขยายผู้ยอมรับถึงความรู้สึกนึกคิดตัวเองที่ปรุงแต่งขึ้นมา
เมื่อมนุษย์ถูกสอน ถูกฝังความคิดเรื่องอิสรภาพ หรือเรื่องใดๆก็ตาม ความกว้างขวางของความรู้สึกนึกคิดก็เพิ่มพูนขึ้นได้
ในขณะเดียวกันขอบเขต ข้อจำกัดต่างๆ ก็ถูกสร้างขึ้นในจิตใจของมนุษย์เอง ที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอย่างมีอิสรภาพที่แท้จริงได้
ความเป็นผู้ไม่ปลงใจเชื่ออาจเป็นแนวคิดแนวทางหนึ่ง"ที่จะช่วยลดความแข็งแกร่ง"ของขอบเขตหรือข้อจำกัดในใจมนุษย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะที่มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปด้วย ที่จะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในภายหน้า
1
  • 2
โฆษณา