ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 กำหนดให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องหย่าได้ หากอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีหรือภริยา เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ
2. ประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
3. ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร
4. ทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง
5. จงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี
6. ต้องไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร
7. ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควร
8. วิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้
9. ผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ
10. เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้
11. มีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล
นอกจากการยุติสถานะการเป็นสามีภริยาแล้ว คู่สมรสฝ่ายที่ฟ้องหย่ายังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ ดังนี้
- ค่าทดแทน
คู่สมรสฝ่ายที่ฟ้องหย่าสามารถเรียกค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
* มีชู้หรือมีชู้
* ทำร้ายร่างกายหรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ
* จงใจละทิ้งร้าง
* ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
* วิกลจริต
* เป็นโรคติดต่อ
* มีสภาพแห่งกายทำให้ไม่อาจร่วมประเวณีได้
- ค่าแบ่งสินสมรส
สินสมรส คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส โดยยกเว้นทรัพย์สินที่ได้รับโดยเสน่หาและทรัพย์สินที่ได้รับมรดกมา คู่สมรสฝ่ายที่ฟ้องหย่าสามารถเรียกร้องให้แบ่งสินสมรสได้ โดยให้แบ่งกันตามจำนวนที่มีอยู่ในวันฟ้องหย่า โดยได้ส่วนแบ่งในสินสมรสเท่า ๆ กัน
- อำนาจปกครองบุตร
เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากัน ศาลต้องมีการกำหนดว่าอำนาจการปกครองบุตรควรจะอยู่กับใคร ซึ่งจะพิจารณาความสุขและประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ
- ค่าเลี้ยงดูบุตร
คู่สมรสฝ่ายที่ฟ้องหย่าสามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงดูบุตรได้ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเลี้ยงดูบุตร เช่น ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
- ค่าเลี้ยงชีพ
คู่สมรสฝ่ายที่ฟ้องหย่าสามารถเรียกร้องค่าเลี้ยงชีพได้ ในกรณีที่การหย่านั้นเกิดจากความผิดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น มีชู้ ละทิ้งคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี โดยค่าเลี้ยงชีพนี้จะหมดไปเมื่อสมรสใหม่
การพูดคุย เจรจาไกล่เกลี่ย หรือตกลงเรื่องค่าชดเชยตั้งแต่แรก ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับทุกฝ่าย แต่หากตกลงกันไม่ได้ การรู้สิทธิและข้อเรียกร้องทางกฎหมายก็จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการฟ้องหย่า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา