มาติดตามกันต่อกับเป้าหมายที่ 4 จากเรื่อง ‘5 เป้าหมาย เพื่อออกแบบเมืองสุขภาวะดีแห่งอนาคต’
เป้าหมายที่ 4. จิตใจ (Mind) - ทำให้บุคคลได้รับประสบการณ์แห่งความสุขและความพึงพอใจในชีวิต โดยต้องมีผลลัพธ์ดังต่อไปนี้
4.1 ผลลัพธ์ด้านความสุนทรีย์ (Aesthetic) - บุคคลได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผ่านความงามทางธรรมชาติ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม เช่น สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบเพื่อเชื่อมโยงผู้อยู่อาศัยกับธรรมชาติ (Biophilic design) การใช้แสง เสียง พื้นผิว กลิ่น คุณสมบัติ รูปร่าง ลวดลาย รูปทรงตามธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไป
4.2 ผลลัพธ์ด้านการมีส่วนร่วม (Engagement) – บุคคลมีสภาพจิตใจและสภาวะอารมณ์เชิงบวกจากการได้แสดงความเป็นตัวเอง เช่น มีลานกิจกรรม อุปกรณ์ออกกำลังกายสาธารณะ สตรีทอาร์ต ลานสำรวจความคิดเห็น ลานดนตรี เทศกาลและการจัดแสดงท้องถิ่น เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติม: Future of Urbanisation https://www.futuretaleslab.com/research/future-of-urbanisation-scenarios-greater-bangkok
[อ่านย้อนหลังเป้าหมายที่ 3 ได้จาก: https://bit.ly/3EKhLgL
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://web.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #FuturePossible #FutureofTech #WellBeing #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา