เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 7 ของประเทศไทย เมืองโบราณแห่งนี้เป็นตัวแทนของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีและเขมร ที่รุ่งเรืองนานกว่า 800 ปี ก่อนจะถูกทิ้งร้างไปในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18
ต่อไปนี้เป็น 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกล่าสุดของไทย
1. เมืองโบราณศรีเทพตั้งอยู่ที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 50 กิโลเมตร บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก
2. เมืองโบราณศรีเทพมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 2,000 ปี เริ่มต้นจากการเป็นชุมชนขนาดเล็กในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนที่จะพัฒนาเป็นเมืองขนาดใหญ่ในสมัยทวารวดีและเขมร
1
3. เมืองโบราณศรีเทพเป็นศูนย์กลางการค้าและศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญในสมัยทวารวดี พบหลักฐานทางโบราณคดีมากมาย เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ จารึก ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองแห่งนี้
4. เมืองโบราณศรีเทพเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สำคัญในสมัยเขมร พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ปราสาทหิน กำแพงเมือง คูเมือง ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของอาณาจักรเขมรในบริเวณนี้
1
5. เมืองโบราณศรีเทพถูกทิ้งร้างไปในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 สาเหตุที่แน่ชัดยังไม่ทราบ แต่สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
6. เมืองโบราณศรีเทพได้รับการประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์และศึกษาโบราณสถานและโบราณวัตถุภายในเมืองแห่งนี้
7. เมืองโบราณศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 จากการเป็นตัวแทนของเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีและเขมร ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
8. เมืองโบราณศรีเทพเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก
9. เมืองโบราณศรีเทพมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญมากมาย เช่น
- ปราสาทหินศรีเทพ
- เนินปราสาท
- วัดพระธาตุศรีเทพ
- วัดมหาธาตุ
- วัดราชาธิราช
- วัดสระแก้ว
- วัดพระธาตุกลางเมือง
10. เมืองโบราณศรีเทพเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมาก เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทยที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
การขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 12
    โฆษณา