ประเทศไทย

เจ(ไจ) คือ ไม่มีของคาว

ในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีรูปแบบของการไม่บริโภคเนื้อสัตว์และสิ่งต้องห้ามโดยใช้กลไกนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ เรื่องของสภาพจิตใจที่มีความเมตตากรุณา หรือรวมไปถึง รูปแบบทางศาสนาแนวคิดในเรื่องของการกินเจเว้นกรรม เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนั้นกระแสสังคมของการไม่บริโภคเนื้อสัตว์และสิ่งต้องห้ามจึงขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นในหมู่ของผู้ถือมังสวิรัติ แต่ถึงอย่างไรก็เป็นวัฒนธรรมจีน แต่ก็มีรูปแบบอื่นที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในวัฒนธรรมอื่นด้วยเช่นกันแต่เรียกคนละชนิดชื่อก็มี
โฆษณา