13 ต.ค. 2023 เวลา 10:50 • ความคิดเห็น
ประเทศไทย
นั่นนะแหละที่ต้องย้อนคิดถึงว่าทำไมเหตุใด
สมัยโบราณกาลผู้บัญญัติแยกเพศแยะ
ลักษณะทางเพศสภาพ จึงจำต้องกำหนดการ
แยกเรียกแสดงเพศ
ถ้าเราไปพบปัญหาข้อจำกัดนั้นเราก็จะ
เข้าใจว่า"ข้อจำกัด"ข้อเหนือกว่าของความ
แตกต่างและด้อยกว่าสำคัญอย่างไร
มันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับกับหน้าที่
เช่น รบพุ่ง ต่อสู้ กับหน้าที่ส่งเสบียงอาหาร
แค่พื้นฐานก็รู้ด้วยสัญชาตญาณแล้วว่าจะต้อง
ให้ใครออกไปรบให้ใครหุงข้าวหาปลาให้ใคร
เลี้ยงลูกเลี้ยงด้วยเต้า รึจะให้ผู้หญิงเพศแม่
เขาตะเบงมานกระเตงลูกอ่อนรบไปด้วย
ป้อนนมไปด้วย ส่วนผู้ชายก็เป็นพ่อบ้าน
พ่อเรือนล่ะที่รัก
เรียกอะไรก็เรียกเต๊อะแต่หน้าที่บทบาท
ภาระที่ต้องกำหนดความเหมาะสมย่อม
ต้องแตกต่างกันอย่างชัดเจน ถ้าเมือง
ประเทศสมัยใหม่ที่เกณฑ์หญิงชาย
เข้าร่วมรบนั้นก็เป็นความคิดใหม่ที่ต้อง
ใช้กฎหมายเผด็จการรักชาติกำกับเป็น
ความผิดถูกไว้ เราตั้งข้อสังเกตจากพื้นฐาน
ความคิดความเป็นมนุษย์ที่ใช้สามัญสำนึก
โฆษณา