19 ต.ค. 2023 เวลา 22:45 • ธุรกิจ
"ประสิทธิภาพ" และ "ประสิทธิผล" เป็นคำที่ใช้ในบริบททางวิทยาการและงานธุรกิจเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพของการทำงานหรือผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ แต่มีความแตกต่างกันในแง่ของความหมาย:
1. **ประสิทธิภาพ (Efficiency)**: หมายถึงการทำงานหรือใช้ทรัพยากร (เช่น เวลา, งบประมาณ, แรงงาน) ให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ดีโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด นั่นคือการทำสิ่งต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูง โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากนัก
2. **ประสิทธิผล (Effectiveness)**: หมายถึงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ
ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพมักเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและสมเหตุสมผลในขณะที่การเพิ่มประสิทธิผลมักเกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในระดับที่ตั้งไว้ในการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้เท่านั้น โดยอาจจะต้องใช้ทรัพยากรมากขึ้นในบางกรณีในการบรรลุผลลัพธ์ที่เป้าหมายไว้
โฆษณา