31 ต.ค. 2023 เวลา 01:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ChatGPT ได้เปิดตัวสู่สาธารณะ โดย ChatGPT มีหน้าที่หลักในการเขียนข้อความ การปรับรูปภาพ การตัดต่อคลิปวีดิโอ รวมทั้งยังสามารถให้คําแนะนําแก่ผู้ใช้งานได้ด้วยทั้งนี้ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก็ตื่นตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และได้เริ่มสัมผัสกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) รวมทั้งนํา AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตการแปรรูปการออกแบบบรรจุภัณฑ์และด้านอื่นๆ
1
ในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีแบรนด์ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายแบรนด์ เช่น แบรนด์ Wanglaoji แบรนด์ Chicecream แบรนด์ Yili เป็นต้น ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้นําเอา AI มาใช้/ดําเนินการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุว่า ในปี 2563 การใช้
ปัญญาประดิษฐ์ในตลาดอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่าประมาณ 3,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แบรนด์ Yili
และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 29,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2569 หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 875.24 ภายในเวลา 6 ปี ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถประยุกต์ใช้ AI ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) Lighthouse Factory : AI สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการผลิตและการแปรรูปของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงงานประเภทไลท์เฮาส์เป็นรูปแบบที่ถูกนํามาใช้บ่อยครั้งในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งโรงงานประเภทนี้โดยมากจะมีสายการผลิตอัจฉริยะ และนําเทคโนโลยี/หุ่นยนต์ AI มาใช้ในการบรรจุอาหาร/เครื่องดื่มอัตโนมัติ ทั้งยังมีรถยกที่ขับ/บังคับเคลื่อนที่ โดยหุ่นยนต์ทํางานในคลังสินค้าด้วย
แบรนด์ Wanglaoji
ซึ่งกระบวนการผลิตดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ตลอด 24 ชั่ วโมง โดยที่เวลาในการทํางาน/กระบวนการผลิตไม่ถูกจํากัดเหมือนการใช้แรงงานคน นอกจากนี้ AI ยังสามารถช่วยในด้านการวิจัยและคาดการณ์ได้ว่า ผู้บริโภคจะนิยมรสชาติใดในอนาคต โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data เพื่อช่วยผู้ประกอบการในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้
(2) AI Marketing หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เข้าร่วมกับการทําการตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบเทอร์มินัล ซึ่งพนักงานขายสามารถรับทราบสถานะการวางผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนชั้นวางสินค้าในหน้าร้าน โดยผ่านการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งยังสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับการวางจําหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันของแบรนด์ต่างๆ
ในขณะเดียวกัน แบรนด์ต่างๆ สามารถใช้ตู้แช่แข็งระบบอัจฉริยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้าและจํานวนครั้ง/ความถี่ที่ผู้บริโภคเปิดตู้แช่แข็งเพื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ส่วนเครื่องบันทึกเงินสดระบบอัจฉริยะสามารถวิเคราะห์ปริมาณ/มูลค่าจําหน่ายสินค้าประจําวันได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งช่วยปูทางให้แก่แบรนด์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมในภายหลัง
แบรนด์ chicecream
(3) ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System) มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่ง AI ในระบบนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของขั้นตอนต่างๆ ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการผลิต การแปรรูป การบรรจุ การขนส่ง การกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ ได้
กลายเป็นระบบรับรองความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม/ผลกระทบ/ความเห็นของ สคต.
ทุกวันนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มได้ประโยชน์อย่างมากจากการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะด้านประหยัดต้นทุน ควบคุมคุณภาพสินค้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เหมาะกับตลาด แต่ในขณะเดียวกัน ความท้าทายมักจะปรากฏตัวควบคู่ไปกับโอกาส
ในด้านหนึ่ง อุตสาหกรรมฯ ก็จะเกิดการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งทําให้การยกระดับเทคโนโลยีการผลิตกลายเป็นสิ่งสําคัญของบริษัทที่ใช้ในการต่อสู้แข่งขัน ทั้งนี้ ศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอาหารก็ได้ดึงดูดความสนใจจากบริษัทต่างๆ เข้าสู่ตลาดด้วย แต่ต้นทุนที่ต้องทุ่มลงไปอย่างสูงก็ทําให้ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถแพร่หลายมากขึ้นได้ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบใหม่ในช่วงแรกหรือการดําเนินการและบํารุงรักษาแพลตฟอร์มในภายหลัง ล้วนจําเป็นต้องใช้ต้นทุนอย่างสูง และกลายเป็นอุปสรรคที่บริษัทต้องเผชิญ
ส่วนอีกด้านหนึ่ง หากอุตสาหกรรมฯ อาศัยปัญญาประดิษฐ์กับทุกๆด้าน ก็อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้บางประการ โดยความเสี่ยงที่ใหญ่ประการหนึ่ง คือ ปัญญาประดิษฐ์อาจทําการตัดสินใจที่ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือไม่คํานึงถึงผลทางด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น หากบริษัทใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ก็อาจส่งผลให้คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารน้อยลงหรือเพิ่มมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้
ดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฯ จึงควรประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างระมัดระวังด้วย รวมทั้งพิจารณาจากมุมมองของผู้บริโภคควบคู่ไปด้วย เพื่อให้การดําเนินการของมนุษย์ได้รับแรงหนุน/ส่งเสริมจากปัญญาประดิษฐ์ให้ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพีงพอใจ
Reference : สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู
โฆษณา