28 ต.ค. 2023 เวลา 04:08 • ข่าวรอบโลก

ชิญผู้ประกันตนทุกมาตรา 33/39/40 ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการ(บอร์ด)ประกันสังคม

โดยการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12-31 ตุลาคม 2566 และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 การลงทะเบียนทำได้ผ่านระบบออนไลน์ที่ดว๊ปไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และในวันเลือกตั้งขอให้พี่น้องผู้ประกันตนพิจารณาเลือกผู้สมัครจาาสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.)จำนวน 7 คน ยกทีม ซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นผู้นำแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ นักวิชาการ ซึ่งแต่ละคนล้วนผ่านงานบริหารองค์กรแรงงานและขับเคลื่อน นำเสนอประเด็นแนวทางการปฏิรูประบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน
ดังนั้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ขอให้พี่น้องผู้ประกันตนพิจารณาเลือกผู้สมัครจากสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย(สสรท.)ที่จะเข้าทำหน้าที่เป็นปากเสียงให้แก่ผู้ประกันตน ทั้ง 7 คน ยกทีม "เลือกบอร์ดประกันสังคม เลือกสมานฉันท์แรงงานไทย"
โฆษณา