การเมือง
  • 1K
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 1K
    สมาชิก
กระบวนการและวิธีการ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน