การเมือง
  • 2.9K
    โพสต์
  • 49
    คำถาม
  • 2K
    สมาชิก
กระบวนการและวิธีการ ที่จะนำไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน