Gartner Lab เผย 7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออนาคตองค์กรทั่วโลก

ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี องค์กรจำเป็นต้องมีความพร้อมและสามารถปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ Gartner Futures Lab ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก จึงได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์มาเพื่อระบุปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตองค์กรทั่วโลก จะมีอะไรบ้างมาดูกัน
1. Democratized Generative AI
GenAI ช่วยกระจายข้อมูลและทักษะไปยังหลากหลายบทบาทและฟังก์ชันทางธุรกิจ ทำให้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดในทศวรรษนี้
2. Digital Paranoia
ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลทำให้คนเกิดภาวะความกังวล เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้กำลังพัฒนาและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เราจะสามารถทำความเข้าใจถึงผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบได้อย่างเต็มที่
3. Economic Transparency
ความต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์และการมองเห็นข้อมูลต่าง ๆ อย่างเปิดกว้าง อาทิ ภาคการตลาด ภาคการเงิน และภาครัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เท่าเทียมกัน ส่งผลทำให้ตัดสินใจด้านการลงทุนและวางนโยบายได้แม้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้น ๆ มาก่อน
4. Synthesized Culture
การปรากฏตัวของ GenAI ซึ่งมีความสามารถในการสร้างผลงาน นำไปสู่การก่อตัวของวัฒนธรรมที่เป็นผลลัพธ์จากการร่วมมือระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร แต่วัฒนธรรมนี้อาจขาดความเป็นมนุษย์บ้างในบางแง่มุม
5. Decline of Digital Trust
ผู้คนกำลังเพิ่มความระมัดระวัง และให้ความสนใจกับผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการที่องค์กรต่าง ๆ จะนำไปประยุกต์ใช้
6. Divergence in Global AI Rulemaking
ความแตกต่างในการกำหนดนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับ AI ในแต่ละประเทศ ได้สร้างความท้าทายให้กับการพยายามที่จะสร้าง บังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐาน ที่จะนำไปสู่การควบคุมการพัฒนาการใช้งานระบบ AI ให้เป็นไปตามนโยบาลสากล
7. Reality of Net Zero
องค์กรในหลายประเทศที่กำลังมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำลังประสบปัญหาหลายประการ อาทิ ความขาดแคลนทรัพยากรดิจิทัล การเข้าถึงและคุณภาพของข้อมูลที่ไม่เอื้อต่อการทำงาน ไม่มีการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอ เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติมมุมการเตรียมความพร้อมด้าน Anticipate / Advocate / Accelerate ขององค์กรได้ที่บทความตัวเต็ม คลิก https://www.g-able.com/th/insights/7-forces-that-will-impact-organization
  • 1
โฆษณา