Rorschach
เมื่อเราคิดออกว่าเงินมีคุณค่าต่อเราอย่างไรได้แล้ว ก็ต้องมีการวางแผนการใช้เงินเสมอ พร้อมกับต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อการออม เพื่ออนาคตที่ดีของเราด้วย :) ถ้าเราให้คุณค่ากับเงิน เงินก็จะอยู่กับเรานานๆ ออกลูกออกหลานเพิ่มขึ้นอีกมากมาย:)
ดังนั้น ในมุมมองของเรา ให้คุณค่ากับเงินพอๆ กับ ให้คุณค่ากับสุขภาพ ถ้ามีเงินแต่สุขภาพไม่ดี ชีวิตสั้นก็จะไม่มีโอกาสได้ใช้เงิน แต่ถ้าหากว่าสุขภาพดี แต่ไม่มีเงิน ความคล่องตัวในการใช้ชีวิตก็น้อยลง ดังนั้นสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไป
  • 1
โฆษณา