สิงคโปร์ยกเลิกข้อกำหนดสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นมจากจีน

สำนักงานอาหารแห่งสิงคโปร์ (Singapore Food Agency : SFA) ได้ประกาศว่า สิงคโปร์จะยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับสารเมลามีน (Melamine) สำหรับการนำเข้านม ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนผสมจากจีน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ข้อกำหนดดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2551 เมื่อเด็กในจีนกว่า 300,000 คน ได้รับสารปนเปื้อนจากเมลามีน ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในการผลิตพลาสติก เนื่องจากผู้ผลิตได้เติมสารเมลามีนลงในนมผงเพื่อเพิ่มระดับโปรตีนเทียม
โดยสำนักงานเกษตร อาหาร และสัตว์แพทย์แห่งสิงคโปร์ (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore : AVA) ได้สั่งห้ามการขายผลิตภัณฑ์นมที่ผลิตในจีนเป็นการชั่วคราว และทดสอบผลิตภัณฑ์นมมากกว่า 3,500 รายการ นอกจากนี้ AVA ยังได้ทำลายผลิตภัณฑ์นมของจีน 16 รายการ ที่พบว่ามีสารเมลามีนในปริมาณมากเกินไป สินค้าที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ลูกอมนมตรากระต่ายขาว และนม Dutch Lady สามรสชาติ
SFA กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2551 ทางการจีนได้เพิ่มกฎระเบียบและมาตรการควบคุมตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้านม (การเพาะพันธุ์โคนม การซื้อ/ขนส่งนมสม และนมดิบไปยังสถานประกอบการแปรรูปนม) ผ่านกระบวนการกำกับดูแล และการบริหารจัดการ รวมถึงการออกใบอนุญาตการผลิตที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การตรวจสอบ การตรวจจับ การติดตามและประมวลผลที่เข้มงวดขึ้น ประกอบกับบทลงโทษที่รุนแรง
หากมีการพบเมลามีนในผลิตภัณฑ์/ห่วงโซ่การผลิตสินค้าที่ทำจากนม ซึ่ง SFA จะทำการประเมินข้อกำหนดต่างๆ ในการนำเข้า และการนำเข้าอาหารทั้งหมด รวมถึงนม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่นำเข้าจากจีนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารภายใต้กฎของ SFA
ลูกอมนมตรากระต่ายขาว
ถึงแม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อกำหนด แต่ SFA ยังกำหนดให้การนำเข้านม ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนผสมจะต้องผลิตภายใต้สถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งออกได้โดยทางการจีน และผู้ผลิตจำเป็นต้องทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จว่าปราศจากการปนเปื้อนสารเมลามีน
นอกจากนี้ ทางการจีนยังกำหนดให้ทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ละล็อตการผลิต และออกใบรับรองด้านสุขภาพ พร้อมผลการตรวจสอบเมลามีนให้กับสินค้าที่จะถูกส่งมายังสิงคโปร์ ทั้งนี้ SFA จะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า นม ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่มีนมนำเข้าจากประเทศจีนจะปลอดภัยสำหรับการบริโภค
สิงคโปร์นำเข้าสินค้ากลุ่มนมและครีมผง (Hs.Code 0402.10) ปี 2566 (ม.ค.-ก.ย.) มูลค่าสูงถึง 125.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์สูงเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 60.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 48.36% และนำเข้าจากไทยเป็นอันดับที่ 24 มูลค่า 70,547 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็น 0.06% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกฎระเบียบข้อบังคับทางด้านความปลอดภัยในอาหารที่เข้มงวด
ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้นำไปผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของตลาดสิงคโปร์และพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของตลาดต่อไป
นม Dutch Lady
Reference : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร
  • 4
โฆษณา