#โบราณว่า #TheGhostRadio

#แม่ซื้อเลี้ยงทารก
คนโบราณเชื่อว่า เด็กทุกคนเกิดมาต้องมีแม่ซื้อประจำวันเกิดคอยดูแล เพื่อพิทักษ์รักษาไม่ให้เด็กเจ็บไข้ได้ป่วย แม่ซื้อเป็นเทวดาหรือผี ทำหน้าที่คอยดูแลปกปักรักษา ตามแต่ลักษณะของแม่ซื้อที่อยู่กับเด็กทารก
คำว่า "แม่ซื้อ" มาจากคำว่า "แม่" และ "ซื้อ" ซึ่งหมายถึง "ซื้อมาเลี้ยง"
เชื่อกันว่า แม่ซื้อจะคอยเลี้ยงดูเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 เดือน หรือ 1 ขวบ เมื่อเด็กทารกอายุครบ 1 ขวบ แม่ซื้อก็จะจากไปเอง
ในสมัยก่อน ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อเป็นความเชื่อหลักในสังคม เห็นได้จากหลักฐานที่มีบันทึกโองการแม่ซื้อไว้หลายฉบับ มีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่ซื้อ เช่น พิธีทำขวัญเด็กทารก พิธีเสียแม่ซื้อ เป็นต้น
เชื่อว่ามี 7 ตนอยู่ประจำวัน ได้แก่
วันอาทิตย์ ชื่อว่า “วิจิตรมาวรรณ” มีหัวเป็นสิงห์ มีผิวกายสีแดง
วันจันทร์ ชื่อว่า “วรรณนงคราญ” มีหัวเป็นม้า มีผิวสีขาวนวล
วันอังคาร ชื่อว่า “ยักษบริสุทธิ์" มีหัวเป็นมหิงสา (ควาย) ผิวกายสีชมพู
วันพุธ ชื่อว่า ”สามลทัศ” มีหัวเป็นช้าง ผิวกายสีเขียว
วันพฤหัสบดี ชื่อว่า “กาโลทุกข์” มีหัวเป็นกวาง มีผิวกายสีเหลืองอ่อน
วันศุกร์ ชื่อว่า “ยักษ์นงเยาว์” มีหัวเป็นโค ผิวกายสีฟ้าอ่อน
วันเสาร์ ชื่อว่า “เอกาไลย์” มีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีดำ ทุกตนทรงอาภรณ์ (เสื้อผ้า) สีทอง
ปัจจุบัน ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อยังคงมีอยู่บ้างในบางพื้นที่ แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็เริ่มเลือนหายไปตามกาลเวลา
เหตุผลที่เรียกแม่ซื้อว่า "แม่" เพราะแม่ซื้อมีหน้าที่คอยดูแลเด็กทารกเหมือนกับแม่แท้ ๆ ส่วนคำว่า "ซื้อ" นั้น เชื่อกันว่า แม่ซื้อจะคอยเลี้ยงดูเด็กทารกจนเติบโตแข็งแรงเหมือนได้ซื้อมาเลี้ยง
ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อเด็กทารก พ่อแม่ผู้ปกครองจึงพยายามหาวิธีที่จะปกป้องคุ้มครองเด็กทารกให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ความเชื่อเรื่องแม่ซื้อก็เป็นหนึ่งในวิธีการเหล่านั้น
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ข้อมูลที่นำเสนอ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ
ซึ่งแต่ละบุคคล อาจมีความเชื่อที่แตกต่างกัน
ขอให้ท่านผู้อ่าน ใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณ
โปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ความรู้อีกแง่มุม
โดยที่ไม่ก้าวล่วง ความเชื่อความศรัทธาของผู้ใด
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*#TheGhostRadio #TheGhostRadioOfficial*
และติดตามเรื่องเล่าสุดหลอนได้ในช่องทางต่อไปนี้
  • 3
โฆษณา