ถนน เอกชัย
ความแตกต่างไม่เกี่ยวกับความไม่เท่ากัน
ความแตกต่าง หมายถึง ไม่เหมือนกัน ทั้งรูป
รส กลิ่น และเสียง แต่อาจจะมีความเท่าเทียมกันในสิทธิและเสรีภาพก็ได้
ความไม่เท่ากัน หมายถึง การที่มีในรูปที่จับต้องได้ หรือตำแหน่งที่ไม่เท่ากันตามหน้าที่ในสังคม อาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันแต่มีขอบเขตไม่เท่ากันก็ได้
  • 2
โฆษณา