28 พ.ย. 2023 เวลา 13:45 • ข่าว

เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

ได้จัดเสวนา "อย่าบอกนะว่าไม่มีความรุนแรง "
และ "ประสบการ์ความรุนแรงต่อสตรี ในที่ทำงาน"
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO 190
“ว่าด้วยการยุติความรุนแรงในสถานประกอบการ”
ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นสร้างผลกระทบต่อเด็ก สตรี
ให้ตกเป็นเหยื่อ สร้างความหวาดกลัว สุญเสีย
ต่อสังคม เศรษฐกิจ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
จัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สมาพันธ์สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท.) และ สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT) ณ. สถานีขนส่งหมอชิต 2
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สนับสนุนโดยบริษัทขนส่งจำกัด(บขส.)และ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทขนส่ง จำกัด สร.บขส.
ขอบคุณวิทยากร คณะทำงาน และผู้เข้าร่วมที่ทำให้กิจกรรมผ่านไปด้วยดีและได้รับการสนใจถ่ายทอดประสบการณ์และร่วมกันแสดงความคิดเห็นหาทางป้องกันร่วมกันต่อไป
“#หยุดความรุนแรงเพื่อสันติภาพเด็กและสตรี “
ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ต่อความรุนแรงทุกรูปแบบ
โฆษณา