ครอบครัว อันมี ตัวเรา เป็นที่ตั้ง
พร้อมกับบุคคลในครอบครัว
(พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา ลูก หลาน)
บางครอบครัวอาจรวมไปถึง สัตว์เลี้ยง
และสิ่งที่เชื่อมทุกคนไว้ คือ
ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวครับ
โฆษณา