18 ธ.ค. 2023 เวลา 11:07 • ข่าว

ทั่วโลกแห่ย้ายประเทศ หนีความจน อพยพไปประเทศร่ำรวย

18 ธันวาคม วันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้จัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ค.ศ. 1990 ประกาศให้ทุกวันที่ 18 ธันวาคม เป็นวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล (International Migrants Day) เพื่อให้แรงงานข้ามชาติในประเทศต่าง ๆ ได้รับการคุ้มครองทั้งสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน และได้การปฏิบัติที่ดีจากรัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา สีผิว และเพศสภาพ
4
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การย้ายถิ่นข้ามชาติได้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภูมิภาคทั่วโลกให้ความสำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา โดยองค์การสหประชาชาติได้มีการคาดการณ์ไว้ว่าศตวรรษที่ 21 จะเป็นศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ และปรากฏการณ์นี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมโลกอย่างมหาศาล
อ่านต่อทาง >> https://www.thaipbs.or.th/now/content/585
โฆษณา