8 เม.ย. เวลา 02:14 • สุขภาพ

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะแรก

ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้น ส่วนใหญ่จะสามารถดูแลตนเอง และสื่อสารได้เข้าใจ เพียงแต่อาจเริ่มมีอาการหลงลืมในการทำกิจกรรมบางเรื่อง ซึ่ง ผู้ดูแลควรต้องให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน อาทิ
1. เตือนเรื่องการนัดหมาย อาทิ นัดพบแพทย์ /นัดงานเลี้ยง
2. ช่วยเหลือในการนึกคำศัพท์ หรือ ชื่อบุคคล
3. ช่วยจัดเตรียมเอกสารธุรกรรมทางการเงิน
4. เตือนความจำผู้ป่วยถึงชื่อและภาพถ่ายบุคคลที่รู้จัก เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท
5. ช่วยจัดเตรียมกิจวัตรประจำวันบางเรื่อง เช่น เตรียมอาหาร เตรียมเสื้อผ้า
6. ช่วยวางแผน หรือบอกลำดับขั้นตอนในการทำกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ
โฆษณา