13 พ.ค. เวลา 02:16 • สุขภาพ

การดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะกลาง

ความสามารถในการดำเนินชีวิต ของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ในระยะกลาง จะเริ่มเสื่อมถอยในหลายด้าน เช่น มีปัญหาเรื่องการเลือกใช้คำ , การอาบน้ำ แต่งตัว และเริ่มมีอารมณ์แปรปรวน ฉุนฉียวง่าย ผู้ดูแลควรให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
1.ช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันมากขึ้น เช่น ช่วยอาบน้ำ ช่วยเตรียมเสื้อผ้า ช่วยแต่งตัว
2.ในการดูแลระยะนี้ ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำกิจกรรมและการจัดสรรเวลา โดยการสังเกตุที่อาการ ความรู้สึกของผู้ป่วยมากกว่าคำพูด
3.ต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารกับผู้ป่วยมากขึ้น โดยอาจต้องเพิ่มการตีความในพฤติกรรม สีหน้า อารมณ์ ที่ผู้ป่วยแสดงออก มากกว่าการบอกความรู้สึกโดยตรงจากคำพูด
4.อาจต้องเตรียมรับมือกับพฤติกรรมก้าวร้าว หรือ การไม่ให้ความร่วมมือของผู้ป่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ
โฆษณา