10 ม.ค. เวลา 11:25 • สิ่งแวดล้อม

3 ประเภทหลักๆ ของป่าไม้ในโลก หนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญของโลก

#GreenNews หนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญของโลก "ป่าไม้" ที่ประกอบไปด้วยพืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตหลากหลาย ที่ให้สมดุลย์กับโลกทั้งใบ และล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้
ตลอดเวลานับล้านๆ ปี ป่าไม้ช่วยทำให้เกิดวิวัฒนาการมามากมาย ซึ่งป่าไม้ทั่วโลกสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบหลักๆ
1. ป่าเขตหนาว หรือป่าทางตอนเหนือ "Boreal Forests"
ป่าเขตหนาวจะอยุ่ระหว่างละติจูด 50 ถึง 60 องศาอเมริกาเหนือ เอเชีย และยุโรป ความหนาวเย็น ทำให้การดำรงชีวิตเป็นเรื่องยาก จึงเกิดความหลากหลายของสายพันธุ์ทั้งพืชและสัตว์ ที่ผ่านการวิวัฒนาการให้ปรับตัวอยู่ได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น
2. ป่าเขตอบอุ่น "Temperate Forests"
ป่าเขตอบอุ่นตั้งอยู่ที่ละติจูดกลาง ซึ่งทำให้มีสี่ฤดูกาลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ -30 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่ตามสถานที่และตามแต่ฤดูกาล ซึ่งป่าเขตอบอุ่นนี้มีอาณาเขต คิดเป็น 16% ของพื้นที่ป่าทั้งหมดของโลก
3. ป่าเขตร้อน "Tropical Forests"
ป่าเขตร้อนหรือป่าชื้น ตั้งอยุ่ในพื้นที่สูง และต่ำในเขตร้อนชื้นรอบๆ เส้นศูนย์สูตร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย สูงกว่า 27 องศาเซลเซียส และมีความหลากหลายของพืชพันธุ์และสิ่งมีชิวิตมากที่สุด อย่างเช่น ป่าอเมซอน ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ต่างๆ มากถึง 10% ในโลก
...
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ โดยมนุษย์ กำลังส่งผลกระทบต่อป่าทั่วโลก และยิ่งเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อป่าในเขตหนาว
ป่าในเขตหนาวนั้น มีวิวัฒนาการของทั้งพืชและสัตว์ ที่สามารถรับมือกับความเย็นได้อย่างมาก และมากกว่าถึง -30 องศาเซลเซียส แต่ภาวะโลกร้อนกำลังส่งผลร้ายให้กับป่าเขตหนาว เช่นการละลายของชั้นดิเยือกแข็ง ทำให้ต้นไม้จมน้ำ
ส่วนป่าในเขตอบอุ่นและเขตร้อนนั้น ภาวะโลกร้อน จะส่งผลให้พืชพันธุ์ต่างๆ เจริญเติบโตช้า และตายลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อพื้นดินและต้นไม้ขาดความชุมชื้น ความแห้งแล้งจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ก่อให้เกิดไฟป่า
โฆษณา