20 ม.ค. เวลา 02:32 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

Audio Book NEO ACADEMY | Man Mind Machine Part 1: The Rise of Machine

หนังสือเสียงจาก NEO ACADEMY
E-book จากงาน NEO Forum Road to the Future 2024 Man Mind Machine
อ่านเทรนด์อนาคต กำหนดปัจจุบัน รู้ทัน AI
ให้เสียงโดย ซัน ธีรพล อำไพ
ดาวน์โหลด E-Book ฉบับเต็มได้ที่ลิงก์นี้
อ่านบล็อก THE RISE OF MACHINE โลกแห่งการสร้างสรรค์นี้มีอะไรใหม่
จากการใช้ไฟถึงปัญญาประดิษฐ์: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในโลกแห่งการสร้างสรรค์
ตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องมือ การใช้ไฟในการปรุงอาหาร การใช้เครื่องจักรไอน้ำ (1st Industrial Revolution, ปลายศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19) การใช้พลังงานไฟฟ้าและการขยายตัวของระบบขนส่ง (2nd Industrial Revolution, ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20) การเกิดขึ้นของ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิก (3rd Industrial Revolution, ปลายศตวรรษที่ 20) และการควบรวมระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลการผลิต เทคโนโลยีทางชีวภาพ และความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (4th Industrial Revolution ปลายศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน)
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมหาศาล อาทิ
การเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรมการผลิต ส่งผลต่อการจ้างงานของคน
การมีไฟฟ้าใช้ทำให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลง และเปิดทางให้เกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเชื่อมต่อกันของระบบขนส่ง ระบบสื่อสาร การมีอินเทอร์เน็ตและการมีอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ทำให้การสื่อสารรวดเร็วสะดวกสบายขึ้น
เทคโนโลยีทางการแพทย์และการพัฒนาของสาธารณสุขทำให้มีเครื่องมือในการดูแล ช่วยชีวิตคนได้มากขึ้น
ยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีฟังก์ชันให้สามารถทำงานได้หลากหลาย และสามารถเลียนแบบการทำกิจกรรมของมนุษย์ได้ เช่น การเรียนรู้ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ช่วยลดภาระงานของคน และทดแทนแรงงานที่ไม่พอในบางอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงานได้ โดยฉันได้รวบรวมตัวอย่างความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาในส่วนถัดไป
โฆษณา