22 ม.ค. เวลา 17:02 • หุ้น & เศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร
ตอบโดย FB ของเพจ โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์
ตอบโดยหลักกรู
1. ลด/กระจาย/ถ่ายโอนความเสี่ยง เช่น ประกันรถยนต์
2. ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว เช่น ปรระกันสุขภาพ ประกันรายได้
3. สร้างหลักประกันให้ครอบครัว (คนข้างหลัง) เช่น ประกันชีวิต
4. ช่วยสร้างหลักประกันรายได้ เช่น ประกันบำนาญ
5. ช่วยลดหย่อนภาษี เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
และ
6. เป็นทางเลือกในการออมทรัพย์ เช่น ประกันออมทรัพย์ **ทั้งนี้ ประกันออมทรัพย์ คือ ประกันชนิดหนึ่ง
ไม่ได้มีสภาพคล่อง เหมือนการฝากออมทรัพย์**
โฆษณา