23 ม.ค. เวลา 23:00

Culture Crush Ep.78 I 5 วิธีทลายกำแพง Silo ในองค์กร

ในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา การสื่อสารที่ใกล้ชิดระหว่างแผนก ระหว่างฝ่าย นวัตกรรมที่องค์กรต้องการ ซึ่งมันไม่สามารถจะไปอยู่ที่ใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ควรจะเกิดการร่วมมือร่วมใจระดมความคิดร่วมกัน ผ่านมุมมองที่หลากหลายของสายงานที่ต่างกัน มันถึงจะทันท่วงทีต่อความต้องการของตลาดลูกค้า
Key takeaways:
1) ค้นหาสาเหตุหรือต้นตอที่ทำให้เราไม่สามารถประสานงานข้ามสายงานได้
2) วางรากฐานสำหรับการทำงานร่วมกัน ให้ Core Value ขององค์กรเป็นเรื่องของ Collaboration และผู้นำควรเป็นตัวอย่างก่อน
3) ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในมุมมองและกระบวนการทำงานที่แตกต่างของแผนกอื่น
4) การสื่อสารคือหัวใจสำคัญ การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
5) ยอมรับและให้รางวัลชื่นชมผลงานของทีมและเน้นย้ำคุณค่าของการทำงาน
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา