2 ก.พ. เวลา 06:26 • หนังสือ
อยู่ที่เราแต่ละคน
เหตุผล สาเหตุ
แห่งความทน
เพื่ออะไรในแต่ละคน
ก้าวข้ามผ่าน
เหมือนเดิม
ปล่อย
โฆษณา