4 ก.พ. เวลา 15:23 • ข่าวรอบโลก

ทำไมคนมีลูกน้อย?

The economics of fertility: the new era เป็นงานวิจัยที่อ่านสนุก และได้ insight มากๆ ถึงปัญหาโครงสร้างประชากรที่ทั่วโลกกำลังประสบปัญหาอยู่ นั่นก็คือ การที่คนมีลูกน้อย
3
เปเปอร์นี้พยายามบอกว่าสิ่งที่ใช้อธิบายอัตราการเกิดที่ลดลงในอดีตค่อยๆ ไม่เป็นจริงในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ประชากรต่อหัว ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็ก อัตราการทำงานของผู้หญิง (women labor force participation) ความแตกต่างระหว่างรายได้ของผู้หญิง และผู้ชาย (income gap)
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพยายามมองจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ว่า คนเรามีเหตุผล และคำนึงถึงว่าทางเลือกที่จะเลือกมีลูกนั้น ทำให้ต้องเสียค่าใข้จ่าย และค่าเสียโอกาสมากน้อยเพียงไร
ปัจจัยเหล่านี้กำลังมีความสำคัญน้อยลงในปัจจุบัน นั่นเป็นเพราะปัจจัยหลายๆ ข้อ เช่น โรงเรียนรัฐที่มีค่าเรียนถูก และมีคุณภาพดีขึ้น การมีสถานรับเลี้ยงเด็ก การคุมกำเนิด การทำเด็กหลอดแก้ว เป็นต้น
2
ทุกวันนี้ ปัจจัยที่สำคัญจึงเปลี่ยนเป็นเรื่องของนโยบายครอบครัวของรัฐ (เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐ มาตรการทางภาษี) และบรรทัดฐานทางสังคม มากขึ้น
โฆษณา