6 ก.พ. เวลา 23:00

Culture Crush Ep.80 I DEIB คืออะไร ต่างกันอย่างไร

การทำงานในองค์กร คำพวกนี้ถูกพูดถึงมากขึ้น โดยมีที่มาที่ไปจากวัฒนธรรมตะวันตก เริ่มมาจากกฎหมายในเรื่องสิทธิ ความเท่าเทียมต่างๆ แล้ววิธีคิดนี้ก็ถูกแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ กระแสเรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวข้องในเชิ
งของการสร้างการมีส่วนร่วม การเคารพความหลากหลาย การเคารพสิทธิกันของและกัน เพื่อนำไปสู่การ Engage พนักงานได้อย่างดีเข้าถึงได้อย่างเต็มที่
Key takeaways:
1) มนุษย์เรามีความแตกต่างกัน ทั้งกายภาพ เชื้อชาติ และความเชื่อ องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เคารพมุมมองที่แตกต่าง เคารพและให้คุณค่ากับความแตกต่าง
2) ความเสมอภาคเกี่ยวกับการสร้างความยุติธรรมในการปฏิบัติและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน แต่ยังรวมถึงการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย
3) การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกยินดี ต้อนรับ ได้รับการเคารพ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็น
4) Belonging เน้นย้ำในแง่ทางอารมณ์ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือองค์กร มันคือความรู้สึกที่ได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวตน
Podcaster: บอล - สุรัตน์ โพธิปราสาท ผู้ก่อตั้งเพจ A Cup of Culture
รับชม ep.อื่นๆ ของ Culture Crush ได้ที่ www.brightsidepeople.com/culture-crush/
———–
#วัฒนธรรมองค์กร
#corporateculture
#organizationalculture
#culturecrush
โฆษณา